ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
  รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
01/06/2564 12:50:18 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
07/05/2564 14:03:48 Pasak   Administrator
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ วันพุธ ที่ ๒๘ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  สถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔
03/05/2564 14:16:48 Pasak   Administrator
สถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔
 อ่านต่อ
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
22/04/2564 14:11:47 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 อ่านต่อ
  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายได้ 1ต.ค.63-31มี.ค.64
22/04/2564 13:36:38 Pasak   Administrator
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564
 อ่านต่อ
  ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
20/04/2564 13:27:55 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก ดังนั้น
 อ่านต่อ
  รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน ต.ค.๖๓-มี.ค.๖๔
16/04/2564 09:53:18 Pasak   Administrator
รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 อ่านต่อ
  เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
09/04/2564 14:50:18 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
 อ่านต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
08/04/2564 14:26:28 Pasak   Administrator
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
 อ่านต่อ
  รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
02/04/2564 13:38:31 Pasak   Administrator
รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 อ่านต่อ
  รายงานผลการให้บริการประชาชนตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔)
02/04/2564 10:28:59 Pasak   Administrator
รายงานผลการให้บริการประชาชนตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔)
 อ่านต่อ
  สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ตุลาคม๖๓-มีนาคม๖๔)
01/04/2564 14:52:53 Pasak   Administrator
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครึ่งปีแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
 อ่านต่อ
  การรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
31/03/2564 10:06:18 Pasak   Administrator
การรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 อ่านต่อ
  รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
25/03/2564 13:01:23 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก  เรื่อง  รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 อ่านต่อ
  รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)
18/03/2564 15:43:19 Pasak   Administrator
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๔  รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)
 อ่านต่อ
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
18/03/2564 15:07:06 Pasak   Administrator
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ วันศุกร์ ที่ ๑๒ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  ประกาศ การเสริมสร้างวัฒธรรม "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักใสสะอาด"
16/03/2564 14:48:00 Pasak   Administrator
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก จัดทำประกาศ การเสริมสร้างวัฒธรรม "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักใสสะอาด" เพื่อยึดและปฏิบัติตาม
 อ่านต่อ
  รายงานผลการให้บริการประชาชนตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)
04/03/2564 10:33:32 Pasak   Administrator
รายงานผลการให้บริการประชาชนตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)
 อ่านต่อ
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วมตำบลป่าสัก
16/02/2564 11:08:33 Pasak   Administrator
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ วันจันทร์ ที่ ๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  การนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
15/02/2564 15:01:01 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 อ่านต่อ
  การเสริมสร้างวัฒธรรม "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักใสสะอาด"
15/02/2564 14:57:43 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การเสริมสร้างวัฒธรรม  "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักใสสะอาด"
 อ่านต่อ
  ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
10/02/2564 13:50:03 Pasak   Administrator
ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันที่ ๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา  
 อ่านต่อ
  รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
08/02/2564 11:01:36 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ๑ อัตรา
 อ่านต่อ
  รายงานผลการให้บริการประชาชนตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔)
04/02/2564 10:35:23 Pasak   Administrator
รายงานผลการให้บริการประชาชนตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔)
 อ่านต่อ
  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.(ITA) ปี ๒๕๖๓
02/02/2564 09:37:24 Pasak   Administrator
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(Integrity and transparency Assessment ITA) ประจำปี 2563
 อ่านต่อ
  เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
22/01/2564 11:38:54 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
 อ่านต่อ
  รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
19/01/2564 09:02:58 Pasak   Administrator
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 อ่านต่อ
  การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
15/01/2564 14:43:12 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 อ่านต่อ
  รายงานผลการให้บริการประชาชนตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓)
10/01/2564 10:36:50 Pasak   Administrator
รายงานผลการให้บริการประชาชนตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓)
 อ่านต่อ
  รายงานผลความพึงพอใจของประชาชน หรือผู้รับบริการ
10/01/2564 10:12:05 Pasak   Administrator
รายงานผลความพึงพอใจของประชาชน หรือผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
 อ่านต่อ
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
07/01/2564 09:59:08 Pasak   Administrator
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
 อ่านต่อ
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วมตำบลป่าสัก
30/12/2563 10:13:46 Pasak   Administrator
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วมตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ วันอังคาร  ที่ ๒๒ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓
18/12/2563 15:40:14 Pasak   Administrator
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓
 อ่านต่อ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำไบลป่าสัก เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๓
18/12/2563 10:52:00 Pasak   Administrator
 อ่านต่อ
  รายงานโครงการที่เบิกจ่ายปี ๒๕๖๓
18/12/2563 00:00:00 Pasak   Administrator
รายงานโครงการที่เบิกจ่ายปี ๒๕๖๓
 อ่านต่อ
  Download แบบฟอร์มหนังสือสัญญาจ้างขนส่งผู้โดยสาร
17/12/2563 12:52:18 Pasak   Administrator
 อ่านต่อ
  กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๓
10/12/2563 00:00:00 Pasak   Administrator
กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๓
 อ่านต่อ
  รายงานผลการให้บริการประชาชนตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ประจำเดือนพฤจิกายน ๒๕๖๓)
05/12/2563 10:38:16 Pasak   Administrator
รายงานผลการให้บริการประชาชนตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ประจำเดือนพฤจิกายน ๒๕๖๓)
 อ่านต่อ
  แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
04/12/2563 14:58:54 Pasak   Administrator
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ที่ ๖๐๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
 อ่านต่อ
  รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
04/12/2563 14:21:39 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น       ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา มีความประสงค์ รับ (ย้
 อ่านต่อ
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
01/12/2563 10:47:51 Pasak   Administrator
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓
 อ่านต่อ
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วมตำบลป่าสัก
16/11/2563 15:27:19 Pasak   Administrator
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วมตำบลป่าสัก สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดี  ที่ ๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
13/11/2563 13:52:58 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น       ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา มีความประสงค์ รับ (ย้
 อ่านต่อ
  รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และอื่นประจำปีงบประมาณ 2563
10/11/2563 15:57:26 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และอื่นประจำปีงบประมาณ 2563
 อ่านต่อ
  รายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
09/11/2563 15:02:16 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง รายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 อ่านต่อ
  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
09/11/2563 10:24:35 Pasak   Administrator
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 อ่านต่อ
  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
07/11/2563 11:35:26 Pasak   Administrator
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ที่ ๕๕๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
 อ่านต่อ
  รายงานผลการให้บริการประชาชนตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓)
04/11/2563 10:40:03 Pasak   Administrator
รายงานผลการให้บริการประชาชนตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓)
 อ่านต่อ
  การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
27/10/2563 11:47:05 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   แจ้งให้ ♦ ผู้สูงอายุรายใหม่
 อ่านต่อ
  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
22/10/2563 15:11:53 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 อ่านต่อ
  ประกาศการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
19/10/2563 14:01:28 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกาศการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 อ่านต่อ
  แบบรายงานผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
18/10/2563 14:24:54 Pasak   Administrator
แบบรายงานผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
 อ่านต่อ
  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(เพิ่มเติม)
14/10/2563 14:07:02 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อแต่งตั้งเป
 อ่านต่อ
  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)
05/10/2563 15:09:44 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)
 อ่านต่อ
  แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
05/10/2563 13:17:01 Pasak   Administrator
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ที่ ๔๒๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
 อ่านต่อ
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
30/09/2563 10:43:03 Pasak   Administrator
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
 อ่านต่อ
  แผนพัฒนาบุคลากร-ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
30/09/2563 10:35:21 Pasak   Administrator
แผนพัฒนาบุคลากร ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
29/09/2563 14:08:54 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
 อ่านต่อ
  ๑๐๓ ปี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ วันพระราชทานธงชาติไทย Thai National Flag Day
28/09/2563 10:22:54 Pasak   Administrator
  ๑๐๓ ปี  ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ วันพระราชทานธงชาติไทย Thai National Flag Day ความหมายของธงชาติ           เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงความเป็นชาติของประเทศชาติต่างๆ ที่ยอม
 อ่านต่อ
  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
08/09/2563 14:44:50 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อแต่งตั้งเป
 อ่านต่อ
  ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ เงินเพิ่มตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
01/09/2563 10:34:29 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
 อ่านต่อ
  รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ
26/08/2563 10:58:13 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถ
 อ่านต่อ
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วมตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
21/08/2563 15:17:30 Pasak   Administrator
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วมตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ วันศุกร์ ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วมตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
13/08/2563 15:37:06 Pasak   Administrator
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วมตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันจันทร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563
10/08/2563 09:21:06 Pasak   Administrator
►► องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก พร้อมรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วค่ะ   ถ้ายังไม่ได้รับจดหมายก็สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านมาติดต่อขอชำระค่าภาษีภายในเดือนสิงหาคม256
 อ่านต่อ
  แผนปฏิบัติการโครงการ จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2563
29/07/2563 13:54:29 Pasak   Administrator
แผนปฏิบัติการโครงการ จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา  บ้านแก หมู่ 1,2 และบ้านเวียงแก หมู่ 10   ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านแ
 อ่านต่อ
  ระเบียบข้อบังคับของกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลป่าสัก (ฉบับปรับปรุง ๑๕ ก.ค.๖๓)
24/07/2563 09:57:55 Pasak   Administrator
ระเบียบข้อบังคับของกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลป่าสัก ฉบับปรับปรุง วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓
 อ่านต่อ
  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
24/07/2563 08:28:20 Pasak   Administrator
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ที่ 334/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓
20/07/2563 15:30:29 Pasak   Administrator
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓
 อ่านต่อ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563
10/07/2563 13:05:03 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563
 อ่านต่อ
  รับ (โอน) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
10/07/2563 11:06:35 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง รับ (โอน) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น 
 อ่านต่อ
  แบบแสดงสถานะบัญชี รายรับ - รายจ่าย กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าสัก ประจำปี ๒๕๖๓
10/07/2563 10:02:20 Pasak   Administrator
แบบแสดงสถานะบัญชี รายรับ - รายจ่าย กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าสัก ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
 อ่านต่อ
  รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี ปี62
30/06/2563 10:51:39 Pasak   Administrator
รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี  พ.ศ.2562-2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 อ่านต่อ
  ประกาศใช้แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
29/06/2563 16:29:29 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan) ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
 อ่านต่อ
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วมตำบลป่าสัก
25/06/2563 13:09:07 Pasak   Administrator
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วมตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ วันศุกร์ ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
25/06/2563 11:35:25 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 อ่านต่อ
  รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี ต.ค.62-มี.ค.63
25/06/2563 10:55:26 Pasak   Administrator
รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี  พ.ศ.2562-2564 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 อ่านต่อ
   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563
24/06/2563 07:50:18 Pasak   Administrator
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563
 อ่านต่อ
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
23/06/2563 13:42:38 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 อ่านต่อ
  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ของ อบต.ป่าสัก
10/06/2563 12:54:26 Pasak   Administrator
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.61 - 63 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6)
02/06/2563 14:58:54 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)
 อ่านต่อ
  มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
01/06/2563 07:56:36 Pasak   Administrator
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
 อ่านต่อ
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
19/05/2563 15:20:24 Pasak   Administrator
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
 อ่านต่อ
  สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี พ.ศ.2563
08/05/2563 13:10:01 Pasak   Administrator
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี พ.ศ.2563 ครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2562 - 30 เมษายน 2563)    
 อ่านต่อ
  แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
20/04/2563 13:21:02 Pasak   Administrator
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ที่ ๑๙๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 อ่านต่อ
  รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563)
20/04/2563 11:33:01 Pasak   Administrator
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563)
 อ่านต่อ
  สถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563
20/04/2563 09:37:27 Pasak   Administrator
สถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563
 อ่านต่อ
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
10/04/2563 13:04:01 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
 อ่านต่อ
  งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่-2ม.ค-มี.ค.-2563-ปีงบประมาณ-2563
10/04/2563 07:51:39 Pasak   Administrator
งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่-2ม.ค-มี.ค.-2563-ปีงบประมาณ-2563
 อ่านต่อ
  รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
04/04/2563 10:12:44 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 อ่านต่อ
  หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฎิบติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
02/04/2563 13:05:17 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฎิบติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
 อ่านต่อ
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วมตำบลป่าสัก
27/03/2563 12:59:26 Pasak   Administrator
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วมตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ปี ๒๕๖๓  วันพุธ ที่ ๑๑ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  การจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องราว ร้องทุกข์ ร้องเรียน ของ อบต.ป่าสัก
25/03/2563 12:55:21 Pasak   Administrator
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องราว ร้องทุกข์ ร้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลเว๊บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
20/03/2563 15:54:04 Pasak   Administrator
คำสั่งองค์การบริหารส่วนป่าสัก  เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลเว๊บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสป้องกันการทุจริต
20/03/2563 15:43:27 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสป้องกันการทุจริต
 อ่านต่อ
  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20/03/2563 15:23:34 Pasak   Administrator
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integity and transparency Assessment ITA) ประจำปี 2562
 อ่านต่อ
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
20/03/2563 14:20:28 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 อ่านต่อ
  การเข้าร่วมกิจกรรม 5 ส
20/03/2563 12:56:37 Pasak   Administrator
รายงานผลการเข้าร่วมโครงการกิจกรรม 5 ส ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  คู่มือการปฏิบัติงาน งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
15/03/2563 15:30:30 Pasak   Administrator
คู่มือการปฏิบัติงาน งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 อ่านต่อ
  คู่มือการปฏิบัติงานงานพัฒนาชุมชน
15/03/2563 14:59:34 Pasak   Administrator
คู่มือการปฏิบัติงานงานพัฒนาชุมชน
 อ่านต่อ
  คู่มือการปฏิบัติงาน งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
15/03/2563 13:05:32 Pasak   Administrator
คู่มือการปฏิบัติงาน งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 อ่านต่อ
  คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
15/03/2563 13:01:03 Pasak   Administrator
คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 อ่านต่อ
  คู่มือการปฏิบัติงานของนักทรัพยากรบุคคล
15/03/2563 12:53:26 Pasak   Administrator
คู่มือการปฏิบัติงานของนักทรัพยากรบุคคล
 อ่านต่อ
  คู่มือการปฏิบัติงานธุรการสารบรรณ
15/03/2563 12:52:42 Pasak   Administrator
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการสารบรรณ
 อ่านต่อ
  คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ
15/03/2563 12:51:40 Pasak   Administrator
คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ
 อ่านต่อ
  คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
15/03/2563 12:50:44 Pasak   Administrator
คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
 อ่านต่อ
  คู่มือจัดเก็บรายได้
15/03/2563 12:47:57 Pasak   Administrator
คู่มือจัดเก็บรายได้
 อ่านต่อ
  การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564
13/03/2563 09:54:08 Pasak   Administrator
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564
 อ่านต่อ
  แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
10/03/2563 10:04:01 Pasak   Administrator
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 อ่านต่อ
  รายงานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
10/03/2563 09:59:31 Pasak   Administrator
รายงานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
 อ่านต่อ
  การลดขั้นตอนและระยะการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน(เพิ่มกระบวนงาน)
10/03/2563 09:49:36 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน(เพิ่มกระบวนงาน)
 อ่านต่อ
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
18/02/2563 09:48:18 Pasak   Administrator
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
 อ่านต่อ
  รับ (โอน) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
03/02/2563 09:37:37 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง รับ (โอน) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา
 อ่านต่อ
  รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ 2562
03/02/2563 09:31:58 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก  เรื่อง รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ 2562
 อ่านต่อ
  ประกาศจังหวัดพะเยา 90 วัน ห้ามเผาโดยเด็ดขาด
01/02/2563 13:06:10 Pasak   Administrator
ประกาศจากจังหวัดพะเยา 90 วัน ห้ามเผาโดยเด็ดขาด มาตรการห้ามเผาในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ขณะนี้ออกประกาศเขตห้ามเผาเด็ดขาดแล้ว 8 จังหวัด - เชียงใหม่ ประกาศเขตห้ามเผาเด็ดขาด ระหว่างวันที่ 10 ม.ค.
 อ่านต่อ
  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการพัทยา (ฉบับที่3)พ.ศ.2562
30/01/2563 15:19:12 Pasak   Administrator
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการพัทยา (ฉบับที่3) พ.ศ.2562
 อ่านต่อ
  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่6)พ.ศ.2562
30/01/2563 15:17:31 Pasak   Administrator
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่6) พ.ศ.2562
 อ่านต่อ
  พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่5)พ.ศ.2562
30/01/2563 15:16:14 Pasak   Administrator
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่5) พ.ศ.2562
 อ่านต่อ
  พ.ร.บ.เทศบาล(ฉบับที่14)พ.ศ.2562
30/01/2563 14:48:45 Pasak   Administrator
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่14) พ.ศ.2562
 อ่านต่อ
  พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่7)พ.ศ.2562
30/01/2563 11:21:25 Pasak   Administrator
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่7) พ.ศ.2562
 อ่านต่อ
  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
27/01/2563 14:30:01 Pasak   Administrator
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก           ด้วยระเบียบคณะกรรมการ
 อ่านต่อ
  รายงานผลการสำรรวความพึงพอใจ
24/01/2563 15:41:15 Pasak   Administrator
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน หรือผู้มารับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประจำปี 2562
 อ่านต่อ
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วมตำบลป่าสัก
16/01/2563 16:32:51 Pasak   Administrator
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วมตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 วันจันทร์ ที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
15/01/2563 10:18:34 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 อ่านต่อ
  ประกาศราชกิจจา การรับโอนข้าราชการตามกฏหมาย
10/01/2563 15:29:37 Pasak   Administrator
ประกาศราชกิจจา การรับโอนข้าราชการตามกฏหมาย
 อ่านต่อ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
10/01/2563 13:03:02 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
 อ่านต่อ
  มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและลงโทษพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
10/01/2563 10:47:30 Pasak   Administrator
มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและลงโทษพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
 อ่านต่อ
  การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
08/01/2563 13:13:39 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
 อ่านต่อ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
06/01/2563 14:38:55 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น  ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา มีความประสงค์ รับโอน(ย้าย) พน
 อ่านต่อ
  สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง /ภาษีป้าย /ค่าธรรมใบอนุญาต
25/12/2562 13:52:59 Pasak   Administrator
สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง /ภาษีป้าย /ค่าธรรมใบอนุญาต    
 อ่านต่อ
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต-และมาตรการ ในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปี 63
15/12/2562 11:50:52 Pasak   Administrator
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต-และมาตรการ /กิจกรรม/ แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
 อ่านต่อ
  รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี 2562
15/12/2562 10:10:09 Pasak   Administrator
รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
 อ่านต่อ
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
01/12/2562 15:40:47 Pasak   Administrator
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
 อ่านต่อ
  แต่งตั้งศูนย์อำนวยการเจ้าหน้าที่รับคำร้องและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุฯ
20/11/2562 12:59:08 Pasak   Administrator
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง แต่งตั้งศูนย์อำนวยการเจ้าหน้าที่รับคำร้องและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุฯ
 อ่านต่อ
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
20/11/2562 10:06:48 Pasak   Administrator
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
 อ่านต่อ
  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
15/11/2562 15:58:41 Pasak   Administrator
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562
 อ่านต่อ
  รายงานสรุปผลการดำเนินการ ประจำปี 2562
15/11/2562 11:36:30 Pasak   Administrator
รายงานสรุปผลการดำเนินการ ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก    
 อ่านต่อ
  สถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ ปี 62
11/11/2562 09:20:52 Pasak   Administrator
สถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562
 อ่านต่อ
  ประกาศมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
09/11/2562 10:29:18 Pasak   Administrator
ประกาศมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
 อ่านต่อ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
30/10/2562 13:53:46 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
 อ่านต่อ
  แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
21/10/2562 15:24:43 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก  
 อ่านต่อ
  ประกาศใช้ข้อบัญญัติเรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562
20/10/2562 10:02:44 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติเรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562
 อ่านต่อ
  ประกาศใช้ข้อบัญญัติเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2562
20/10/2562 10:00:12 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรือง ประกาศใช้ข้อบัญญัติเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2562
 อ่านต่อ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
16/10/2562 15:34:54 Pasak   Administrator
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
 อ่านต่อ
  รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่-4-ปีงบ-2562-ก.ค-กย-2562
11/10/2562 16:52:57 Pasak   Administrator
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่-4-ปีงบ-2562-ก.ค-กย-2562
 อ่านต่อ
  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นประจำปีงบประมาณ 2562
11/10/2562 12:33:04 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นประจำปีงบประมาณ 2562  
 อ่านต่อ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
10/10/2562 13:02:24 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
 อ่านต่อ
  สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 ( พ.ค. - ก.ย.62 )
10/10/2562 09:13:34 Pasak   Administrator
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 ครึ่งปีหลัง (1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2562) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
 อ่านต่อ
  รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเดือนกันยายน-2562
07/10/2562 16:57:23 Pasak   Administrator
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเดือนกันยายน-2562
 อ่านต่อ
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วมตำบลป่าสัก
30/09/2562 11:17:27 Pasak   Administrator
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วมตำบลป่าสัก สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๒๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563
19/09/2562 11:26:21 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 อ่านต่อ
  รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเดือนสิงหาคม-2562
06/09/2562 17:04:28 Pasak   Administrator
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเดือนสิงหาคม-2562
 อ่านต่อ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง รับ (โอน) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
27/08/2562 09:13:41 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง รับ (โอน) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
 อ่านต่อ
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วมตำบลป่าสัก
25/08/2562 10:49:24 Pasak   Administrator
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วมตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2562  วันพฤหัสบดี ที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
24/08/2562 08:39:33 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
 อ่านต่อ
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วมตำบลป่าสัก
12/08/2562 10:19:09 Pasak   Administrator
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วมตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2562  วันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเดือนกรกฎาคม-2562
09/08/2562 16:55:11 Pasak   Administrator
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเดือนกรกฎาคม-2562
 อ่านต่อ
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วมตำบลป่าสัก
30/07/2562 10:49:31 Pasak   Administrator
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วมตำบลป่าสัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๑๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.
30/07/2562 10:42:05 Pasak   Administrator
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ฉบับ 4 พ.ศ.2561
 อ่านต่อ
  ระเบียบ มท ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561
30/07/2562 10:31:51 Pasak   Administrator
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561
 อ่านต่อ
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
25/07/2562 10:13:31 Pasak   Administrator
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
 อ่านต่อ
  รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่-3-ปีงบ-2562-เม.ย.-มิ.ย.-2562
15/07/2562 16:46:59 Pasak   Administrator
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่-3-ปีงบ-2562-เม.ย.-มิ.ย.-2562
 อ่านต่อ
  แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4
10/07/2562 11:16:18 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 
 อ่านต่อ
  กระบวนการร้องเรียนร้องทุกข์
30/06/2562 13:52:34 Pasak   Administrator
ขั้นตอนการดำเนินงาน ร้องเรียน ร้องทุกข์ฯ
 อ่านต่อ
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วมตำบลป่าสัก
30/06/2562 10:12:07 Pasak   Administrator
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วมตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562  วันพุธ ที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
24/06/2562 08:36:55 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 อ่านต่อ
  มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
24/06/2562 08:33:28 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 อ่านต่อ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ ศ 2561 - 2565)
18/06/2562 10:27:03 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ ศ 2561 - 2565)
 อ่านต่อ
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ ศ 2562 - 2564
17/06/2562 11:46:32 Pasak   Administrator
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ ศ 2562 ถึง 2564
 อ่านต่อ
  รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเดือนมิถุนายน-2562
07/06/2562 17:01:43 Pasak   Administrator
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเดือนมิถุนายน-2562
 อ่านต่อ
  รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเดือน-พฤษภาคม-2562
05/06/2562 16:59:26 Pasak   Administrator
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเดือน-พฤษภาคม-2562
 อ่านต่อ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5)
03/06/2562 14:35:09 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5)
 อ่านต่อ
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562
17/05/2562 10:18:04 Pasak   Administrator
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
 อ่านต่อ
  สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 ( ต.ค.61-เม.ย.62 )
10/05/2562 09:05:59 Pasak   Administrator
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 ครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2561 - 30 เมษายน 2562) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
 อ่านต่อ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การจัดทำงบรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน
08/05/2562 10:41:36 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การจัดทำงบรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน (ประจำเดือนเมษายน 2562)
 อ่านต่อ
  รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
23/04/2562 11:30:13 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น  ตำแหน่ง -นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา  -เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติง
 อ่านต่อ
  รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่-2-ปีงบ-2562-ม.ค-มี.ค-2562
19/04/2562 16:43:33 Pasak   Administrator
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่-2-ปีงบ-2562-ม.ค-มี.ค-2562
 อ่านต่อ
  แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3
10/04/2562 11:08:12 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 
 อ่านต่อ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การจัดทำงบรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน (เดือนมีนาคม 2562)
05/04/2562 15:12:38 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การจัดทำงบรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน  (เดือนมีนาคม 2562)
 อ่านต่อ
  รายงานงบทดลองเป็นรายเดือน (เดือนกุมภาพันธ์ 2562)
05/03/2562 15:03:29 Pasak   Administrator
รายงานงบทดลองเป็นรายเดือน  (เดือนกุมภาพันธ์ 2562)
 อ่านต่อ
  รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ 2561
24/02/2562 10:29:32 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ 2561
 อ่านต่อ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การจัดทำงบรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน (เดือนมกราคม 2562)
06/02/2562 14:55:23 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การจัดทำงบรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน  (เดือนมกราคม 2562)
 อ่านต่อ
  ประกาศห้ามเผาเด็ดขาด ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา
05/02/2562 13:53:34 Pasak   Administrator
ประกาศห้ามเผาเด็ดขาด ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา  ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2562  
 อ่านต่อ
  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4)
30/01/2562 14:25:12 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4)
 อ่านต่อ
   แบบประเมินและแนวทางปฏิบัติการเลื่อนตำแหน่ง
24/01/2562 08:17:25 Pasak   Administrator
แบบประเมินและแนวทางปฏิบัติการเลื่อนตำแหน่ง
 อ่านต่อ
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วมตำบลป่าสัก
20/01/2562 10:04:55 Pasak   Administrator
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วมตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562  วันอังคาร ที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่-1-ปีงบ-2562-ต.ค.-ธ.ค.-2561
18/01/2562 16:38:37 Pasak   Administrator
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่-1-ปีงบ-2562-ต.ค.-ธ.ค.-2561
 อ่านต่อ
  แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2
15/01/2562 11:03:24 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก  เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
 อ่านต่อ
  การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563
15/01/2562 09:58:34 Pasak   Administrator
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563
 อ่านต่อ
  แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นฯ
15/01/2562 09:12:18 Pasak   Administrator
แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงาน
 อ่านต่อ
  แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นฯ
15/01/2562 09:12:18 Pasak   Administrator
แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงาน
 อ่านต่อ
  เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา)
09/01/2562 12:44:08 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก  เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น  (ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา)
 อ่านต่อ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การจัดทำงบรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน
07/01/2562 14:48:55 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การจัดทำงบรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน  (เดือนธันวาคม 2561)
 อ่านต่อ
  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานและลูกจ้างของ อบต.ป่าสัก 2562
20/12/2561 17:27:21 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก พ.ศ.2562
 อ่านต่อ
  แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานและลูกจ้างของ อบต.ป่าสัก 2562
20/12/2561 17:23:01 Pasak   Administrator
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ประจำปี 2562
 อ่านต่อ
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
20/12/2561 10:23:24 Pasak   Administrator
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
 อ่านต่อ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562
19/12/2561 15:40:45 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562
 อ่านต่อ
  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2562
19/12/2561 14:09:53 Pasak   Administrator
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2562  ประเภทภาษี/ใบอนุญาต - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ช่วงระยะเวลาในการยื่นแบบและชำระภาษี ภายใน เดือน ม.ค. - ก.
 อ่านต่อ
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารหารบุคคล
10/12/2561 08:01:26 Pasak   Administrator
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารหารบุคคล
 อ่านต่อ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การจัดทำงบรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน
07/12/2561 14:39:31 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การจัดทำงบรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561)
 อ่านต่อ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การจัดทำงบรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน
05/11/2561 14:31:14 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การจัดทำงบรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน (ประจำเดือน ตุลาคม 2561)
 อ่านต่อ
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
31/10/2561 10:19:53 Pasak   Administrator
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จ.พะเยา
 อ่านต่อ
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
31/10/2561 08:45:22 Pasak   Administrator
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561 วันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน หรือผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
18/10/2561 15:50:11 Pasak   Administrator
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน หรือผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
 อ่านต่อ
  แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
10/10/2561 10:20:20 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
 อ่านต่อ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นประจำปีงบประมาณ 2561
09/10/2561 14:09:59 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นประจำปีงบประมาณ 2561
 อ่านต่อ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
03/10/2561 10:20:36 Pasak   Administrator
 อ่านต่อ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
03/10/2561 09:11:16 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น - ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
 อ่านต่อ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
30/09/2561 15:35:40 Pasak   Administrator
 อ่านต่อ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2563
29/09/2561 09:54:35 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3)
 อ่านต่อ
  ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
26/09/2561 15:54:36 Pasak   Administrator
ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 อ่านต่อ
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561
19/09/2561 10:26:41 Pasak   Administrator
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561
 อ่านต่อ
  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2561)
10/09/2561 15:26:09 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2561) ประจำปีงบประมาณ 2561
 อ่านต่อ
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
10/09/2561 12:57:43 Pasak   Administrator
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 อ่านต่อ
  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
30/08/2561 11:13:59 Pasak   Administrator
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก    
 อ่านต่อ
  การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
24/08/2561 13:15:44 Pasak   Administrator
การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
09/08/2561 15:52:05 Pasak   Administrator
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ที่ 278/2561 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
09/08/2561 15:47:04 Pasak   Administrator
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ที่ 276/2561 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วมตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่3 ปี2561 ครั้งที่ 1
06/08/2561 11:10:36 Pasak   Administrator
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วมตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2561 ครั้งที่ 1 วันพุธ ที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก  
 อ่านต่อ
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543
29/07/2561 14:26:45 Pasak   Administrator
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543
 อ่านต่อ
  พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2
29/07/2561 14:10:20 Pasak   Administrator
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
 อ่านต่อ
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561
17/07/2561 09:42:44 Pasak   Administrator
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561
 อ่านต่อ
  การจัดทำงบรายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เดือน มิถุนายน 2561
09/07/2561 11:34:37 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การจัดทำงบรายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2561
 อ่านต่อ
  แผนการใช้จ่ายรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาส 4)
29/06/2561 15:59:33 Pasak   Administrator
แผนการใช้จ่ายรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาส 4)
 อ่านต่อ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
22/06/2561 15:58:32 Pasak   Administrator
 อ่านต่อ
  อำนาจหน้าที่
22/06/2561 13:23:58 Pasak   Administrator
อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และอง์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)
 อ่านต่อ
  การจัดทำงบรายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เดือน พฤษภาคม 2561
05/06/2561 11:30:43 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การจัดทำงบรายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
 อ่านต่อ
  การจัดทำงบรายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เดือน เมษายน 2561
08/05/2561 11:26:04 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การจัดทำงบรายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2561
 อ่านต่อ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นฯ
04/05/2561 09:39:20 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งว่างตามอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 -2563 จำนวน 1 ตำแหน่ง ตำแ
 อ่านต่อ
  กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ
01/05/2561 09:39:55 Pasak   Administrator
กรมการขนส่งทางบก กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการอันเนื่องมาจากการประสบถัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน  วันที่เปิดรับคำขอ วั
 อ่านต่อ
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
30/04/2561 11:02:02 Pasak   Administrator
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 วันศุกร์ ที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2561  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องขอความร่วมมืองดเล่นน้ำ (สาดน้ำ)
11/04/2561 14:59:07 Pasak   Administrator
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ขอความร่วมมืองดเล่นน้ำ (สาดน้ำ)      จ.พะเยา ขอความร่วมมืองดเล่นน้ำ (สาดน้ำ) ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2561 ตามถนนที่ประชาชนใช้สัญจร ตั้งแต่
 อ่านต่อ
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ทุ่งตึ๊ด บ้านแก ม.1
10/04/2561 10:33:55 Pasak   Administrator
 อ่านต่อ
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูทุ่งขาม บ้านเวียงแก หมู่ที่ 10
10/04/2561 10:31:15 Pasak   Administrator
 อ่านต่อ
  การจัดทำงบรายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เดือน มีนาคม 2561
04/04/2561 11:20:50 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรือง การจัดทำงบรายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2561
 อ่านต่อ
  ขอความร่วมมือประชาชนในการเข้า - ออก พื้นที่ป่า
30/03/2561 10:39:34 Pasak   Administrator
ประกาศจากจังหวัดพะเยา เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนในการเข้า - ออก พื้นทีป่า (ในช่วงวันที่ 25 - 31 มีนาคม 2561)  
 อ่านต่อ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
28/03/2561 10:32:02 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
 อ่านต่อ
  การรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ประจำปีการศึกษา 2561
16/03/2561 10:56:33 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ประจำปีการศึกษา 2561               &
 อ่านต่อ
  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนการเกษตรสายทุ่งไผ่
13/03/2561 15:58:12 Pasak   Administrator
 อ่านต่อ
  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.1,2,4,5,8,9และ10 จำนวน 24 จุด
09/03/2561 15:23:40 Pasak   Administrator
 อ่านต่อ
  การจัดทำงบรายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เดือน กุมภาพันธ์ 2561
07/03/2561 11:16:05 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การจัดทำงบรายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
 อ่านต่อ
  แผนปฏิบัติการโครงการ จัดเก็บภาษี นอกสถานที่ ประจำปี 2651
15/02/2561 15:55:53 Pasak   Administrator
แผนปฏิบัติการโครงการ จัดเก็บภาษี นอกสถานที่ ประจำปี 2651 - บ้านแก หมู่ 1,2 และบ้านเวียงแก หมู่ 10 ที่วัดบ้านแก วันที่ 20 ก.พ.61 เวลา 9.00-12.00 น. - บ้านต้นผึ้ง หมู่ 3 และบ้านแกใหม่ หมู่ 6 ที่
 อ่านต่อ
   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 เชื่อม หมู่ที่ 5
14/02/2561 09:27:32 Pasak   Administrator
 อ่านต่อ
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
14/02/2561 09:26:32 Pasak   Administrator
 อ่านต่อ
   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกลางบ้าน บ้านข่วงแก้ว หมู่ 9 ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
14/02/2561 09:24:36 Pasak   Administrator
 อ่านต่อ
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายชลอน้ำตามแนวทางพระราชดำริ หมู่ที่ 5,6,7,9,10
14/02/2561 09:23:01 Pasak   Administrator
 อ่านต่อ
  การจัดทำงบรายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เดือน มกราคม 2561
05/02/2561 11:12:26 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การจัดทำงบรายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2561
 อ่านต่อ
   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าโรงพยาบาล บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
31/01/2561 15:46:38 Pasak   Administrator
 อ่านต่อ
   โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแก หมู่ที่ ๒
31/01/2561 15:19:01 Pasak   Administrator
 อ่านต่อ
   โครงการซ่อมแซมถนนการเกษตรสายร่องศาลา บ้านแกใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
29/01/2561 16:40:48 Pasak   Administrator
 อ่านต่อ
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
19/01/2561 10:57:17 Pasak   Administrator
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2561 วันศุกร์ ที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ.2561  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2561 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุม สมัยแรก ประจำปี 2562
17/01/2561 09:20:20 Pasak   Administrator
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2561 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุม สมัยแรก ประจำปี 2562
 อ่านต่อ
   โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าป่าสุสาน บ้านป่าสัก หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โด
16/01/2561 15:30:35 Pasak   Administrator
 อ่านต่อ
   โครงการจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม บ้านแก หมู่ที่ 2 ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/01/2561 15:29:03 Pasak   Administrator
 อ่านต่อ
  การจัดทำงบรายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เดือน ธันวาคม 2560
09/01/2561 11:07:41 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การจัดทำงบรายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2560
 อ่านต่อ
  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2561
05/01/2561 10:46:14 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2561   การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน       เมื่่อมีการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระ
 อ่านต่อ
  การยื่นแบบ และชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2561
05/01/2561 10:22:37 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก  เรือง การยื่นแบบ และชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2561   ระยะเวลาในการยื่นแบบเพื่อชำระภาษี ภาษีโรงเรื
 อ่านต่อ
  แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 2)
29/12/2560 15:20:33 Pasak   Administrator
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 2)
 อ่านต่อ
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ ปี พ.ศ.2555
24/12/2560 08:12:06 Pasak   Administrator
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ ปี พ.ศ.2555
 อ่านต่อ
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561
17/12/2560 09:15:47 Pasak   Administrator
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561
 อ่านต่อ
  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 40 จุด
14/12/2560 16:42:25 Pasak   Administrator
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหมู่ที่ 1,2,3,5,6,7,8,9 และ10 จำนวน 40 จุด 
 อ่านต่อ
  โครงการสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านแก ม.2
07/12/2560 16:34:05 Pasak   Administrator
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 33 เมตร สูง 0.12 เมตร หนา 0.10 เมตร บ้านแกมู่ที่ 2 ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา (ลำเหมืองทุ่งขาม)
 อ่านต่อ
  การจัดทำงบรายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นราย เดือน เดือน พฤศจิกายน 2560
06/12/2560 11:00:03 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การจัดทำงบรายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
 อ่านต่อ
  โครงการสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด บ้านแกใหม่ ม.6
29/11/2560 14:01:28 Pasak   Administrator
สร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด ขนาดกว้าง 0.74 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.12 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ที่ บ้านแกใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าสั อำเภภูซาง จังหวัดพะเยา
 อ่านต่อ
   โครงการซ่อมแซมถนนการเกษตร บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าสัก
21/11/2560 15:58:13 Pasak   Administrator
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนการเกษตร บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าสัก ตามรายการดังนี้ 1. ถมดินลูกรัง ปริมาตร 797.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย 2. วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนว
 อ่านต่อ
  กำหนดการออกสำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2561
15/11/2560 14:25:22 Pasak   Administrator
กำหนดการออกสำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย  ประจำปีงบประมาณ 2561  1 บ้านแก หมู่ 1,2 และบ้านเวียงแก หมู่ 10  วันที่ 20 พ.ย. 60  เวลา 09.00-14.00 น. 2 บ้านต้นผึ้ง หมู
 อ่านต่อ
  กำหนดการออกให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2564
12/11/2560 14:13:29 Pasak   Administrator
กำหนดการออกให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)  ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2564   1 บ้านแก หมู่ 1,2 และบ้านเวียงแก หมู่ 10   สถานที่ วัดบ้านแก หมู่ 1  วันที่ 13
 อ่านต่อ
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
10/11/2560 10:22:22 Pasak   Administrator
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2560  วันพฤหัสบดี ที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  ประกาศโครงการจ้างเหมารถแบคโฮปรับเกลี่ยบ่อขยะ
08/11/2560 15:35:18 Pasak   Administrator
จ้างเหมารถแบคโฮปรับเกลี่ยบ่อขยะ จำนวน 3 บ่อ 1.บ้านแก หมู่ที่ 2 2.บ้านแกใหม่ หมู่ที่ 6 3.บ้านเวียงแก หมู่ที่ 10 จำนวนเงิน 30,500.00 บาท (สามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
 อ่านต่อ
  การจัดทำงบรายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เดือน ตุลาคม 2560
07/11/2560 10:55:28 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การจัดทำงบรายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน  ประจำเดือน ตุลาคม 2560
 อ่านต่อ
  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560
30/10/2560 18:40:07 Pasak   Administrator
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 
 อ่านต่อ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
30/10/2560 15:10:12 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
 อ่านต่อ
  ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุ
20/10/2560 09:35:02 Pasak   Administrator
โครงการจัดซื้อหินคลุก เพื่อซ่อมแซมถนนการเกษตร บ้านแก หมู่ที่ 1 จำนวน 97.23 ลบ.ม. ,บ้านป่าสัก หมู่ที่ 4 จำนวน 56.00 ลบ.ม., บ้านม่วงใหม่สมบูรณ์ หมู่ที่ 8 จำนวน 27.16 ลบ.ม., บ้านข่วงแก้ว หมู่ที่ 9 จำนวน
 อ่านต่อ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
17/10/2560 16:29:02 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
17/10/2560 14:34:56 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 อ่านต่อ
  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ ผด.2) ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
11/10/2560 15:50:00 Pasak   Administrator
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ ผด.2) ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2560
11/10/2560 10:23:45 Pasak   Administrator
ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2560
 อ่านต่อ
  แบบรายงานผลดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560(ผด.3)
10/10/2560 11:05:33 Pasak   Administrator
แบบรายงานผลดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ 2560 (ผด.3) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
 อ่านต่อ
  การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
10/10/2560 10:33:14 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นประจำปีงบประมาณ 2560
09/10/2560 10:48:08 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ประจำปีงบประมาณ 2560  
 อ่านต่อ
  ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
08/10/2560 11:17:20 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 อ่านต่อ
   ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2561-2563)
30/09/2560 18:37:14 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2561-2563)
 อ่านต่อ
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560
10/09/2560 09:11:00 Pasak   Administrator
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560
 อ่านต่อ
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
31/08/2560 14:22:21 Pasak   Administrator
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  รายงานผลการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
27/08/2560 09:14:44 Pasak   Administrator
รายงานผลการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ประจำปี 2560
 อ่านต่อ
  ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ตามแหล่งธรรมชาติ ประจำปี 2560
23/08/2560 10:13:27 Pasak   Administrator
ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ตามแหล่งธรรมชาติ ประจำปี 2560 ดังนี้ 1. จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง เป็นเงิน 4,500 บาท 2. จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงก
 อ่านต่อ
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
16/08/2560 14:14:56 Pasak   Administrator
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 ครั้งที่ 1 วันที่ 3 สิงหาคม 2560
 อ่านต่อ
  ร้อยปีธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ (พ.ศ.๒๔๖๐ -พ.ศ.๒๕๖๐)
04/08/2560 13:33:35 Pasak   Administrator
ร้อยปีธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ (พ.ศ.๒๔๖๐ -พ.ศ.๒๕๖๐)  - ความหมาย และประวัติ ความเป็นมา ของธงชาติไทย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ประวัติ ความเป็นมา และรูปแบบธงชาติไทย) - แนวทาง
 อ่านต่อ
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560
20/07/2560 17:30:30 Pasak   Administrator
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560
 อ่านต่อ
  ประชาสัมพันธ์กลุ่มจักสานหญ้าแฝก บ้านแกใหม่ หมู่ที่ 6
06/07/2560 12:12:35 Pasak   Administrator
กลุ่มผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกบ้านแกใหม่  143 หมู่ที่ 6 บ้านแกใหม่ ถนนสบบง-บ้านฮวก ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 56110 การทำงานเป็นรูปกลุ่ม มีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ติดต่อ : นางเข็
 อ่านต่อ
  ประกาศราคากลาง โครงการจัดทำป้ายแสดงเขตรับผิดชอบ อบต.ป่าสัก
13/06/2560 10:00:05 Pasak   Administrator
 อ่านต่อ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติป้องกันการทุจริตสี่ปี
17/05/2560 14:14:36 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
 อ่านต่อ
  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุุ ประจำปีงบประมาณ 2560
05/05/2560 09:17:39 Pasak   Administrator
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560  ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
 อ่านต่อ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
28/04/2560 13:48:41 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก  เรื่อง รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
 อ่านต่อ
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
28/04/2560 13:20:39 Pasak   Administrator
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2560  วันพุธ ที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ.2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
   การจัดทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561
30/03/2560 14:57:55 Pasak   Administrator
 การจัดทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561
 อ่านต่อ
  ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
28/03/2560 10:28:08 Pasak   Administrator
ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณา ออกใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล
 อ่านต่อ
  โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านแกใหม่ม.6 เชื่อมบ้านแก ม.1
28/03/2560 10:17:06 Pasak   Administrator
 อ่านต่อ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
17/03/2560 11:22:38 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 อ่านต่อ
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
15/03/2560 15:30:30 Pasak   Administrator
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
 อ่านต่อ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก รับสมัครนักเรียน/ นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
08/03/2560 11:10:26 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง รับสมัครนักเรียน/ นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
 อ่านต่อ
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
28/02/2560 13:00:00 Pasak   Administrator
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560  วันอังคาร ที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2560 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561
17/02/2560 09:02:17 Pasak   Administrator
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2560 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561
 อ่านต่อ
  ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
01/02/2560 14:19:10 Pasak   Administrator
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 อ่านต่อ
  จ้างเหมาโครงการก่อสร้างสนามเปตอง หมู่ที่ 1 – 10 ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา (31/1/60)
01/02/2560 09:18:08 Pasak   Administrator
จัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสนามเปตอง หมู่ที่ 1 – 10 ตำบลป่าสัก   อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนกองช่าง อบต.ป่าสัก กำหนด จำนว
 อ่านต่อ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2560
30/01/2560 12:07:13 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2560 ประเภท ช่วงระยะเวลาในการยื่นแบบและชำระภาษี -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน -ภาษีป้าย
 อ่านต่อ
  ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
29/01/2560 17:19:33 Pasak   Administrator
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
 อ่านต่อ
  โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังก่อคอนกรีตบล็อก องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก (24/1/60)
24/01/2560 16:06:29 Pasak   Administrator
จัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังก่อคอนกรีตบล็อก องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ยาว 156.50 เมตร สูง 1.60 เมตร รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนกองช่าง อบต.ป่าสัก
 อ่านต่อ
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 บ้านแกใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าสัก (24/1/60)
24/01/2560 16:05:53 Pasak   Administrator
จัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 บ้านแกใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 74.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 296.00 ตารา
 อ่านต่อ
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าป่าสุสาน บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าสัก (24/1/60)
24/01/2560 16:05:12 Pasak   Administrator
จัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าป่าสุสาน       บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 อ่านต่อ
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2,4,10 บ้านเวียงแก หมู่ที่ 10 ตำบลป่าสัก (24/1/60)
24/01/2560 16:04:23 Pasak   Administrator
จัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2,4,10       บ้านเวียงแก หมู่ที่ 10 ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ซอย 2 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร  ยาว 65.00 เมตร ห
 อ่านต่อ
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
24/01/2560 08:23:19 Pasak   Administrator
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
 อ่านต่อ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 9 มกราค
05/01/2560 15:36:31 Pasak   Administrator
จัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก  อำเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 9 มกราคม – 31 มีนาคม 2560 จำนวน 60 วันทำการ   ดังนี้
 อ่านต่อ
  จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนการเกษตรพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าสัก หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก (28/12/2559)
28/12/2559 15:58:12 Pasak   Administrator
จัดจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนการเกษตรพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าสัก หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือม
 อ่านต่อ
  โครงการขุดลอกหน้าฝายทุ่งตึ๊ด บ้านแก หมู่ที่ 1 ตำบลป่าสัก (28/12/2559)
28/12/2559 15:57:07 Pasak   Administrator
จัดจ้างเหมาโครงการขุดลอกหน้าฝายทุ่งตึ๊ด บ้านแก หมู่ที่ 1 ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 20.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,200 ลุกบา
 อ่านต่อ
  โครงการขุดลอกหน้าฝายห้วยลึก บ้านม่วงชุม หมู่ที่ 5 ตำบลป่าสัก (28/12/2559)
28/12/2559 15:54:30 Pasak   Administrator
จัดจ้างเหมาโครงการขุดลอกหน้าฝายห้วยลึก บ้านม่วงชุม หมู่ที่ 5 ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 825.00 ล
 อ่านต่อ
  จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนการเกษตร บ้านแกใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าสัก (28/12/2559)
28/12/2559 15:52:45 Pasak   Administrator
จัดจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนการเกษตร บ้านแกใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 412.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 463.50 ลูก
 อ่านต่อ
  จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนการเกษตรสายทุ่งบอน บ้านเวียงแก หมู่ที่ 10 ตำบลป่าสัก (28/12/2559)
28/12/2559 15:51:44 Pasak   Administrator
จัดจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนการเกษตรสายทุ่งบอน บ้านเวียงแก หมู่ที่ 10 ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 205.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่
 อ่านต่อ
  จ้างเหมาโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทุ่งไผ่ บ้านเวียงแก หมู่ที่ 10 ตำบลป่าสัก (23/12/2559)
23/12/2559 15:10:06 Pasak   Administrator
จัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทุ่งไผ่         บ้านเวียงแก หมู่ที่ 10 ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 3.50 เมต
 อ่านต่อ
  จ้างเหมาโครงการก่อสร้างคอนกรีตดาดทุ่งกู่ บ้านป่าสัก หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก (23/12/2559)
23/12/2559 15:09:17 Pasak   Administrator
จัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคอนกรีตดาดทุ่งกู่ บ้านป่าสัก หมู่ที่ 4     ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ขนาดกว้าง 2.10 เมตร ยาว 90.00 เมตร สูง 0.77 เมตร หนา 0.07 เมตร รายละเอียดตาม
 อ่านต่อ
  จ้างเหมาโครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก (19/12/2559)
20/12/2559 09:44:41 Pasak   Administrator
จัดจ้างเหมาโครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ขนาดกว้าง 5.70 เมตร ยาว 8.92 เมตร สูง 3.00 เมตร (ด้านหน้า) รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนกองช่าง อบต.ป่าสัก กำหนด
 อ่านต่อ
  จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูลำเหมืองกลางบ้าน บ้านแก หมู่ที่ 2 ตำบลป่าสัก (19/12/2559)
20/12/2559 09:43:51 Pasak   Administrator
จัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูลำเหมืองกลางบ้าน บ้านแก หมู่ที่ 2 ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร  สูง 1.20 เมตร หนา 0.10 เมตร รา
 อ่านต่อ
  จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูทุ่งหล่ายหน้า บ้านแก หมู่ที่ 1 เชื่อม บ้านแกใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าสัก
20/12/2559 09:41:56 Pasak   Administrator
จัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูทุ่งหล่ายหน้า บ้านแก หมู่ที่ 1 เชื่อม บ้านแกใหม่  หมู่ที่ 6 ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร 
 อ่านต่อ
  จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูทุ่งบน บ้านม่วงชุม หมู่ที่ 5 เชื่อม บ้านม่วงใหม่สมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบล
15/12/2559 10:27:09 Pasak   Administrator
จัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูทุ่งบน บ้านม่วงชุม หมู่ที่ 5 เชื่อม บ้านม่วงใหม่สมบูรณ์  หมู่ที่ 8 ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 95.00 เมต
 อ่านต่อ
  จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูทุ่งห้วยหาด บ้านม่วงใหม่สมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลป่าสัก (7/12/59)
15/12/2559 10:25:33 Pasak   Administrator
จัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูทุ่งห้วยหาด บ้านม่วงใหม่สมบูรณ์  หมู่ที่ 8 ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 79.00 เมตร สูง 0.90 เมตร หนา 0.10
 อ่านต่อ
  ประกาศการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด
24/11/2559 15:29:09 Pasak   Administrator
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก  อำเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา  มีความประสงค์จะจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด  จำนวน  9  รายการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบ
 อ่านต่อ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
21/11/2559 08:44:45 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)ไตรมาส 1-4
 อ่านต่อ
  ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ปีงบประมาณ 2560
15/11/2559 14:55:21 Pasak   Administrator
ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก   เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ปีงบประมาณ 2560
 อ่านต่อ
  โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านแก หมู่ที่ 2 ตำบลป่าสัก (อยู่ระหว่างดำเนินงาน)
10/11/2559 16:00:50 Pasak   Administrator
จัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านแก หมู่ที่ 2 ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ขนาด 2.10 x2.10 เมตร (2 ช่องทาง) ความยาว 6.00 เมตร ทำมุม 0 องศา กับแนวตั้งฉากแนวทาง
 อ่านต่อ
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 บ้านป่าสัก 2 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าสัก (อยู่ระหว่างดำเนินงาน)
10/11/2559 15:58:54 Pasak   Administrator
จัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 บ้านป่าสัก 2 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 208
 อ่านต่อ
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกลางหมู่บ้าน บ้านข่วงแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลป่าสัก (อยู่ระหว่างดำเนินงาน)
10/11/2559 15:58:17 Pasak   Administrator
จัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกลางหมู่บ้าน บ้านข่วงแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้
 อ่านต่อ
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าสัก หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านป่าสัก 2 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าสัก (อยู่ระหว่างดำเนินงาน)
10/11/2559 15:57:30 Pasak   Administrator
จัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าสัก หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านป่าสัก 2 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย
 อ่านต่อ
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8/1,8/2,2 บ้านป่าสัก หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก (อยู่ระหว่างดำเนินงาน)
10/11/2559 15:56:26 Pasak   Administrator
จัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8/1,8/2,2 บ้านป่าสัก หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา จุดที่ 1 ซอย 8/1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท
 อ่านต่อ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
10/11/2559 13:09:58 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 อ่านต่อ
  ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
09/11/2559 13:49:58 Pasak   Administrator
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ   1. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านแก หมู่ที่ 2 ตำบลป่าสัก งบประมาณ 411,500.-บาท   2. โครงการก่
 อ่านต่อ
  แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
18/10/2559 17:20:26 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆของ อบต.ป่าสัก ประจำปีงบประมาณ 2558
13/10/2559 15:41:11 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆของ อบต.ป่าสัก ประจำปีงบประมาณ 2559 
 อ่านต่อ
  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
06/10/2559 13:51:46 Pasak   Administrator
แบบ ผด.1 และ ผด.2 ของงบประมาณประจำปี 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
 อ่านต่อ
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) ประจำปีงบประมาณ 2559
05/10/2559 09:45:10 Pasak   Administrator
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)  ประจำปีงบประมาณ 2559 - งวดที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)  ประจำปีงบประมาณ 2559 - งวดที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานตามแ
 อ่านต่อ
  แนวทางปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการฯ
30/06/2559 13:40:25 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง แนวทางปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2557
 อ่านต่อ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
15/06/2559 14:29:02 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
03/05/2559 10:24:09 Pasak   Administrator
รายละเอียดประกอบ ดังต่อไปนี้  1. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง  ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 2. ผด 1 3. ผด 2
 อ่านต่อ
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในพื้นท
25/03/2559 15:19:21 Pasak   Administrator
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในพื้นที่จังหวัดพะเยา  
 อ่านต่อ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
14/03/2559 15:24:23 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ประจำปีการศึกษา 2559
 อ่านต่อ
  ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง มาตรการ ๖๐ วันอันตราย งดเผาเด็ดขาด
18/01/2559 10:28:12 Pasak   Administrator
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง มาตรการ ๖๐ วันอันตราย งดเผาเด็ดขาดตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ถึง ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙  เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในช่วงสถานการณ์หมอกควันปกคลุม
 อ่านต่อ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด
07/01/2559 16:31:28 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด
 อ่านต่อ
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2559
15/12/2558 10:53:36 Pasak   Administrator
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง    การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก   ขอประกาศให้เจ้าของทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบ
 อ่านต่อ
  การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)ไตรมาสที่ 1-4
11/12/2558 14:49:37 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)ไตรมาสที่ 1-4
 อ่านต่อ
  ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
03/12/2558 18:08:28 Pasak   Administrator
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ได้ดำเนินการประกาศสอบราคาตามโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
 อ่านต่อ
  Download คู่มือสำหรับประชาชน (ส่วนโยธา)
11/11/2558 08:16:14 Pasak   Administrator
ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  
 อ่านต่อ
  Download คู่มือสำหรับประชาชน (กองคลัง)
11/11/2558 08:07:59 Pasak   Administrator
ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
 อ่านต่อ
  Download คู่มือสำหรับประชาชน (สำนักงานปลัด)
11/11/2558 07:56:35 Pasak   Administrator
ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
 อ่านต่อ
  ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง
04/11/2558 18:24:48 Pasak   Administrator
ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ IP Network Camera ความละเอียด   2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และอุปกรณ์ มีคุณลักษณะขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด พร้อมติดตั้ง จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด ภายใ
 อ่านต่อ
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและพนักงานจ้าง
29/10/2558 17:33:11 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและพนักงานจ้าง
 อ่านต่อ
  ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ
26/10/2558 13:52:55 Pasak   Administrator
ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ
 อ่านต่อ
  ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
26/10/2558 13:51:58 Pasak   Administrator
ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 อ่านต่อ
  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศพด.ตำบลป่าสัก
23/06/2558 13:38:30 Pasak   Administrator
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก หมู่ที่ 9 ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา งบประมาณ
 อ่านต่อ
  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
25/05/2558 10:05:00 Pasak   Administrator
การชำระภาษีของ องค์การบริหารส่วนป่าสัก มีภาษีที่ได้จัดเก็บเองได้แก่ ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ ซึ่งมีความสำคัญต่อการนำไปใช้พัฒนาตำบลป่าสั
 อ่านต่อ
  ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ตำบลป่าสัก
09/04/2558 11:30:04 Pasak   Administrator
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน พร้อมอาหารว่าง ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 - 30 กันยายน 2558 มีราคากลาง 168,920.- บาท (ตามประกาศแนบท้าย)
 อ่านต่อ
  ประกาสสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ
17/03/2558 13:40:34 Pasak   Administrator
สอบราคา 2 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 3 ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงชุม หมู่ที่ 5 ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเ
 อ่านต่อ
  ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
26/02/2558 10:35:51 Pasak   Administrator
สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านเวียงแก หมู่ที่ 10 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก หมู่ที่ 2 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 อ่านต่อ
  สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
26/12/2557 15:03:19 Pasak   Administrator
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการ ดังต่อไปนี้ 1. โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา งบประมาณ 381,000.- บ
 อ่านต่อ
  ประกาศการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด
13/11/2557 14:24:41 Pasak   Administrator
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 9 รายการ
 อ่านต่อ
  สอบราคาจ้างโครงการรถจัดเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 10 หมู่บ้าน จำนวน 1,132 ครัวเรือน
10/11/2557 15:10:36 Pasak   Administrator
สอบราคาจ้างโครงการรถจัดเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 10 หมู่บ้าน จำนวน 1,132 ครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ระหว่างเดือน ธันวาคม 2557 - กันยายน 2558 รวม 10 เดือน ราคากลางในการจ้างเหมาครั้งนี้ 226,400.-บาท (
 อ่านต่อ
  ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2558
20/10/2557 10:48:17 Pasak   Administrator
 อ่านต่อ
  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558
09/10/2557 09:22:19 Pasak   Administrator
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ตามเอกสารแนบไฟล์)
 อ่านต่อ
  ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2557
09/10/2557 08:54:22 Pasak   Administrator
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวน 2 คัน ระหว่างเดือน พฤศจิกายน
 อ่านต่อ
  คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา        
04/09/2557 10:54:40 Pasak   Administrator
ข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสำหรับประชาชนทั่วไป 1. ลักษณะโรค : เป็นโรคติดเชื้อไวรัสชนิดเฉียบพลันรุนแรงที่มีอัตราป่วยตายสูง เกิดจากเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebolavirus)และเชื้อไวรัสมาร์บูร์ก (Marburgvi
 อ่านต่อ
  ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรค มือ เท้า ปาก
16/07/2557 11:48:24 Pasak   Administrator
 อ่านต่อ
  การรณรงค์โรคไข้เลือดออก
16/07/2557 11:31:40 Pasak   Administrator
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ขอความร่วมมือประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลป่าสัก ช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะที่มีน้ำขังทุกสัปดาห์ เพื่อตัดวงจรการเกิดยุงลาย ซึ่งก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออก โดยการรณรงค์ให้ปร
 อ่านต่อ
  เชิญชวนร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี2557
07/07/2557 15:19:32 Pasak   Administrator
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี2557       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก  ร่วมกับ  ผู้นำชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เด็
 อ่านต่อ
  กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา
30/06/2557 02:09:40 Pasak   Administrator
กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา
 อ่านต่อ
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุุคคล
10/04/2557 13:34:39 Pasak   Administrator
 อ่านต่อ
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วมตำบลป่าสัก
00/00/543 00:00:00 Pasak   Administrator
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันที่ ๑๒ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
 อ่านต่อ
  งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่-1ต.ค.-ธ.ค.-2562-ปีงบประมาณ-2563
00/00/543 00:00:00 Pasak   Administrator
งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่-1ต.ค.-ธ.ค.-2562-ปีงบประมาณ-2563
 อ่านต่อ
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
00/00/543 00:00:00 Pasak   Administrator
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓
 อ่านต่อ