ประกาศงานจัดซื้อ - จัดจ้างทั้งหมด

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดก...  ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านข่วงแก้ว ม...  บก.01 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านข่วงแก้ว ม...  ประกาศร่างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านข่วงแก...  จัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.)ประจำปีงบประมาณ 2564...  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564...  สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564...  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ( ว62) ปีงบประมาณ 2564...  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร) ประจำปี 2563...  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเบื้องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย(วาตภ...  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านม่ว...  ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านม่วงให...  ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านม่วงใหม่สมบูรณ์ ม.8 ต.ป่...  ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านม่วงใหม่สมบูรณ์ ม.8 ต...  ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านม่วงให...  ประกาศร่างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านม่วงใหม่สมบูรณ์ ม.8 ต.ป่าสัก อ....  ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านม่วงใหม่สมบูรณ์ ม.8 ต.ป่าส...  ประกาศเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้้อเพลิงประจำปีงบประมาณ 2563...  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563...  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดั...  ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค...  ประกาศร่างประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ...  ประกาศราคากลาง (E-bidding)  ประกาศร่าง TOR โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน...  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร)ประจำปี 2562...  ประกาศผู้ชะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ ขนาด ๑ เตา บ้าน...  ประกาศ/ราคากลาง โครงการก่อสร้างเมรุเตาเผาศพ ขนาด ๑ เตาเผา บ้านม่วงชุม ...  โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำทุ่งกอก บ้านแก หมู่ที่ 2...  โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าสัก ม.4...  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูทุ่งหัวบ้าน บ้านป่าสัก2 หมู่ที่7...  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูทุ่งเหิบ บ้านแกใหม่ ม.6...  โครงการลงดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านแก ม.2...  โครงการลงดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านป่าสัก ม.4...  โครงการลงดินลูกรังถนนเพื่อการเกษตร บ้านต้นผึ้ง ม.3...  จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งทุ่งโปร่ง บ้านแก ม.1...  จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูทุ่งแก บ้านแก หมู่ที่ 1...  ประกาศเชิญชวนเสนอราคา DLTV  จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูทุ่งผึ้ง หมู่ที่ ๙...  ประกาศเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี 2562...  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562...  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๓ ...  สัญญาโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ ขนาด 1 เตาเผา บ้านม่วงชุม ม.5(e-bidding)...  สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563...  สัญญาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตันแบบดับเบิ้ลแคป (e-bidding)2...  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ว62 ปีงบประมาณ 2562...  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564...