แผนพัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนาบุคลากร

 

- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- แผนพัฒนาบุคลากร ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๖๓

- มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและลงโทษพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

- แนวทางและหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร

แบบประเมินและแนวทางปฏิบัติการเลื่อนตำแหน่ง

- ประกาศมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารหารบุคคล

มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ ปี พ.ศ.๒๕๕๕