แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น

- การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

- ประกาศใช้แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan) ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒

- การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ ศ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

- คำสั่งที่ ๒๗๘/๒๕๖๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

- คำสั่ง ๒๗๗/๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

- คำสั่ง ๒๗๖/๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑