สายตรงผู้บริหาร

สายตรงผู้บริหาร

นายบุญส่ง  เขียวใจ  ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก  เบอร์โทรติดต่อ ๐๘๙ - ๒๖๖๗๕๓๖

นายอนุรักษ์  กันทะเนตร  ตำแหน่ง  รองนายกอบต.  เบอร์โทรติดต่อ  ๐๘๐ - ๖๗๔๔๙๙๐

นายราเชนต์  วงศ์ใหญ่  ตำแหน่ง  รองนายกอบต.  เบอร์โทรติดต่อ ๐๘๖ - ๑๑๔๓๖๒๗

นายถนอม  ชายวิชัย  ตำแหน่ง  เลขานุการนายก เบอร์โทรติดต่อ ๐๘๗ - ๑๗๙๒๘๖๒