งานภาษี

งานภาษี

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๓

- ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

- การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

- แผนปฏิบัติการโครงการ จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๖๓

- สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง /ภาษีป้าย /ค่าธรรมใบอนุญาต

- พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒๕๖๒

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

- กำหนดการออกสำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

- กำหนดการออกให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติภาษีท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม