ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต

ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต

- สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครึ่งปีแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

- องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก จัดทำประกาศ การเสริมสร้างวัฒธรรม "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักใสสะอาด" เพื่อยึดและปฏิบัติตาม

รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

- มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสป้องกันการทุจริต (๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓)

การเสริมสร้างวัฒธรรม  "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักใสสะอาด"

- การนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี ต.ค.๖๒-มี.ค.๖๓

-สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครึ่งปีแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓)

- รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี ปี ๖๒

- การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต-และมาตรการ /กิจกรรม/ แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครึ่งปีหลัง (๑ พฤษภาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

- สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครึ่งปีแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒)

หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฎิบติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

- กระบวนการร้องเรียนร้องทุกข์

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ ศ ๒๕๖๒ ถึง ๒๕๖๔

- การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

- เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น