แผนการใช้จ่ายเงิน

แผนการใช้จ่ายเงิน

- แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

- รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

- แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

- งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ม.ค-มี.ค. ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

- รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

- แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

- งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

- แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

- รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

- รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

- รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

- รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเดือนกันยายน ๒๕๖๒ 

- รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ ปีงบ ๒๕๖๒ ก.ค-กย ๒๕๖๒

-  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

- รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

- รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ ปีงบ ๒๕๖๒ เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๖๒

แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

- รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

- รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเดือน-พฤษภาคม ๒๕๖๒

- การจัดทำงบรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน(ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒)

- รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ปีงบ ๒๕๖๒ ม.ค-มี.ค ๒๕๖๒

- แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

- การจัดทำงบรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน (เดือนมีนาคม ๒๕๖๒)

- รายงานงบทดลองเป็นรายเดือน (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

- รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

- การจัดทำงบรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน (เดือนมกราคม ๒๕๖๒)

- รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ปีงบ ๒๕๖๒ ต.ค.-ธ.ค.๒๕๖๑

- แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

-การจัดทำงบรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน (เดือนธันวาคม ๒๕๖๑)

- การจัดทำงบรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน (ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

-การจัดทำงบรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน (ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑)

-แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

- รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

- ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

- การจัดทำงบรายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

- แผนการใช้จ่ายรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ไตรมาส ๔)

- การจัดทำงบรายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

- การจัดทำงบรายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑

- การจัดทำงบรายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

- การจัดทำงบรายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

- การจัดทำงบรายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

- การจัดทำงบรายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

- แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ไตรมาสที่ ๒)

- การจัดทำงบรายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

- การจัดทำงบรายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

- ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑