ITA 2563

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

    ข้อมูลพื้นฐาน

             01. โครงสร้างหน่วยงาน

             02. ข้อมูลผู้บริหาร

             03. อำนาจหน้าที่

             04. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

             05. ข้อมูลการติดต่อ

             06. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    ข่าวประชาสัมพันธ์

             07. ข่าวประชาสัมพันธ์

    การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

             08. Q&A

             09. Social network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

    การดำเนินงาน

             10. แผนดำเนินงาน

             11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

             12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

    การปฎิบัติงาน

             13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

    การให้บริการ

             14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

             15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

             16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

             17. E - Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

             18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

             19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

             20. รายงานผลการผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

    การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

             21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

             22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการพัสดุ

             23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

             24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

             25. นโยบายการบริทรัพยากรบุคคล

             26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

             27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

             28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

    การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

             29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

             30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

             31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

             32. ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

             33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

             34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

             35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

    การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

             36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

             37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

             38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

    แผนป้องกันการทุจริต

             39. แผนป้องกันการทุจริต

             40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

             41. รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

             42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

             43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน