รายงานแสดงงบฐานะการเงิน

รายงานแสดงงบฐานะการเงิน

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง รายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

- รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และอื่นประจำปีงบประมาณ 2563

- งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่-2ม.ค-มี.ค.-2563-ปีงบประมาณ-2563

งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่-1ต.ค.-ธ.ค.-2562-ปีงบประมาณ-2563

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ 2562

- รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562

- รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเดือนกันยายน-2562

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่-4-ปีงบ-2562-ก.ค-กย-2562

- รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเดือนสิงหาคม-2562

- รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเดือนกรกฎาคม-2562

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่-3-ปีงบ-2562-เม.ย.-มิ.ย.-2562

- รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเดือนมิถุนายน-2562

รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเดือน-พฤษภาคม-2562

- การจัดทำงบรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน(ประจำเดือนเมษายน 2562)

- รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่-2-ปีงบ-2562-ม.ค-มี.ค-2562

- การจัดทำงบรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน (เดือนมีนาคม 2562)

- รายงานงบทดลองเป็นรายเดือน (เดือนกุมภาพันธ์ 2562)

- รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักประจำปีงบประมาณ 2561

- การจัดทำงบรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน (เดือนมกราคม 2562)

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่-1-ปีงบ-2562-ต.ค.-ธ.ค.-2561

-การจัดทำงบรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน (เดือนธันวาคม 2561)

- การจัดทำงบรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561)

-การจัดทำงบรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน (ประจำเดือน ตุลาคม 2561)

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นประจำปีงบประมาณ 2561

- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2561) ประจำปีงบประมาณ 2561

- การจัดทำงบรายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2561

- การจัดทำงบรายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

- การจัดทำงบรายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2561

- การจัดทำงบรายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2561

- การจัดทำงบรายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

- การจัดทำงบรายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือน มกราคม 2561

- การจัดทำงบรายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2560

- การจัดทำงบรายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

- การจัดทำงบรายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560