แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

-  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๓

-  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ( ว๖๒) ไตรมาสที่ ๑ (ตค.๖๓-ธค.๖๓) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

-  บก.๐๑ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านข่วงแก้ว ม.๙ ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา

-  ประกาศร่างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านข่วงแก้ว ม.๙ ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

-  จัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

-  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

-  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปี ๒๕๖๓

-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเบื้องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย(วาตภัย)

-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านม่วงใหม่สมบูรณ์ ม.๘ ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา

-  ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านม่วงใหม่สมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเย

-   ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านม่วงใหม่สมบูรณ์ ม.๘ ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา

-  ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านม่วงใหม่สมบูรณ์ ม.๘ ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา

-  ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านม่วงใหม่สมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา

-  ประกาศร่างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านม่วงใหม่สมบูรณ์ ม.๘ ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา

-  ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านม่วงใหม่สมบูรณ์ ม.๘ ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา

-  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๔

-  ประกาศเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

-  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ

-  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ๓

-  ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแคป

-  ประกาศร่างประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแคป

-  ประกาศราคากลาง (E-bidding) การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

-   ประกาศร่าง TOR โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน

-  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปี ๒๕๖๒

-  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ๒

-  ประกาศผู้ชะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ ขนาด ๑ เตา บ้านม่วงชุม ม.๕ ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา

-  โครงการก่อสร้างเมรุเตาเผาศพ ขนาด ๑ เตาเผา บ้านม่วงชุม ม. ๕ ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา

-   โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำทุ่งกอก บ้านแก หมู่ที่ ๒

-  โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าสัก ม.๔

-  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูทุ่งหัวบ้าน บ้านป่าสัก ๒ หมู่ที่ ๗

-  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูทุ่งเหิบ บ้านแกใหม่ ม.๖

-   โครงการลงดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านแก ม.๒

-  โครงการลงดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านป่าสัก ม.๔

-  โครงการลงดินลูกรังถนนเพื่อการเกษตร บ้านต้นผึ้ง ม.๓

-  จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งทุ่งโปร่ง บ้านแก ม.๑

-  จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูทุ่งแก บ้านแก หมู่ที่ ๑

-  ประกาศเชิญชวนเสนอราคา DLTV

-  จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูทุ่งผึ้ง หมู่ที่ ๙

-  ประกาศเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี ๒๕๖๒

-  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

- แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (แบบ ผด.๒)

- แบบรายงานผลดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ผด.๓)