งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศเรียกประชุม

เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔

 

 

                        รายงานการประชุม                                                                     ภาพการประชุม

- สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔                                ภาพการประชุม

- สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑๒ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔                                  ภาพการประชุม

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๒๘ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔                                ภาพการประชุม

 

 

 

 

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศเรียกประชุม

- เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

- การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔

- เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓

- เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓

- เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓

 

 

                        รายงานการประชุม                                                                     ภาพการประชุม

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่  ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓                                                            ภาพการประชุม

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่  ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓                                                          ภาพการประชุม

- สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓                                               ภาพการประชุม

- สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓                                              ภาพการประชุม

- สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓                                                                   ภาพการประชุม

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๓  วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓                                                             ภาพการประชุม

 

 

 

 

 

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศเรียกประชุม

- เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

- การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓

- เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

- เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒

- เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒

 

                        รายงานการประชุม                                                                      ภาพการประชุม

- สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่  ๘ มกราคม ๒๕๖๒                                                               ภาพการประชุม

- สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่  ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒                                                             ภาพการประชุม

- สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วันที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒                                                   ภาพการประชุม

- สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ วันที่  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒                                                ภาพการประชุม

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

- สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

- สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒                                                              ภาพการประชุม

 

 

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศเรียกประชุม

- เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

- การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุม สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓

- เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑

- เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑

 

                                รายงานการประชุม                                                             ภาพการประชุม

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑                                                                        --

- สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่  ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑                                                            ภาพการประชุม

- สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑                                                               ภาพการประชุม

- สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่  ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑                                                              ภาพการประชุม

 

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศเรียกประชุม

- เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

- กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๐ และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

- เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐

- เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐

 

                                รายงานการประชุม                                                           ภาพการประชุม

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐                                                                    --

- สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐                                                                         --

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐                                                  ภาพการประชุม

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐                                               ภาพการประชุม

- สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐                                                              ภาพการประชุม