E-Service

E-Service

 สารสนเทศเพื่อการบริการประชาชน (e-Service) 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ให้บริการประชาชนที่ต้องการขอความอนุเคราะห์หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ โดยที่ท่านไม่ต้องเดินทางมารับและยื่นแบบคำขอฯ ณ ที่ทำการของเราแต่อย่างใด เป็นการประหยัดเวลาในการเดินทาง โดยท่านสามารถพิมพ์ข้อความรายละเอียดลงไปในเอกสารคำร้อง เป็นไฟล์ Word ที่แนบมาในคอลัมน์นี้ และส่งผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของ อบต.ป่าสัก ที่ [email protected]  และที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100015725344062  (Facebook อบต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา)ทาง อบต.ป่าสัก  จะดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปให้บริการท่านตามเอกสารที่ร้องขอ และขอความร่วมมือท่านให้ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งด้วย 

หรือสามารถกรอกแบบคำร้องออนไลน์ขอรับบริการทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก  (E-Service) ที่ลิ้งค์  https://www.tambonpasak.go.th/index.php?p=appeal