รายงานผลการปฎิบัติงาน

รายงานผลการปฎิบัติงาน

yesสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔)

yes รายงานผลการให้บริการประชาชนตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔)

yes รายงานผลการให้บริการประชาชนตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

yes รายงานผลการให้บริการประชาชนตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔)

yes รายงานผลการให้บริการประชาชนตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓)

yes รายงานผลการให้บริการประชาชนตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ประจำเดือนพฤจิกายน ๒๕๖๓)

yes รายงานผลการให้บริการประชาชนตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓)

yes รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(Integrity and transparency Assessment ITA) ประจำปี ๒๕๖๓

yes รายงานผลการเข้าร่วมโครงการกิจกรรม ๕ ส 

yes  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integity and transparency Assessment ITA) ประจำปี ๒๕๖๒