แผนอัตรากำลัง

แผนอัตรากำลัง

 

- แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)

- แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ (แก้ไขเพิ่ม ฉบับที่ ๕ )

- ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)

- ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔)

- ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)

- ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)