Download คู่มือสำหรับประชาชน

- ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

- บันทึกข้อบกพร่อง

- บันทึกการตรวจสอบคำขอ (ไปรษณีย์)

 

สำนักงานปลัด

๑. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

๒. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

๓. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

๔. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

๖. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

๗. แบบฟอร์มแบบขอรับต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ

๘. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

๙. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

๑๐. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 

๑๑. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 

๑๒. การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร

 

กองคลัง

๑.  การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

๒.  การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

๓.  การรับชำระภาษีป้าย

๔.  การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

๕.  การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

๖.  การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

๗.  แบบฟอร์มหนังสือสัญญาจ้างขนส่งผู้โดยสาร

 

ส่วนโยธา

๑. การแจ้งขุดดิน

๒. การแจ้งถมดิน

๓. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

๔. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

๕. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

๖. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑

๗. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑

๘. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๒๒

๙. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๒

๑๐. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา ๓๓ 

๑๑. การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา ๓๔

๑๒. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ

๑๓. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ

๑๔. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ

๑๕. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ