การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย

             วินัยของพนักงานและลูกจ้าง มีความสำคัญมากต่อองค์การบริหารส่วนตำบล เพราะหากเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของคนในท้องถิ่น ทำงานใกล้ชิดประชาชนที่สุดไม่รู้จักรักษาวินัยหรือวินัยไม่ดีพอ ประชาชนจะไม่ได้รับบริการ ตลอดจนการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนได้อย่างไร

            เพราะวินัย คือ แบบแผนความประพฤติที่กำหนดให้ทุกคนพึง ควบคุมตนเอง และควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ประพฤติหรือปฎิบัติตามที่ได้กำหนดไว้

**********************************************************************************************

yes  แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ประจำปี ๒๕๖๒

yes  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก พ.ศ.๒๕๖๒

yes  ลักเกณฑ์และเงื่อนไขคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและพนักงานจ้าง

yes  ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘

yes  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง แนวทางปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗