ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งานการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

 
 
 
 

 

คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑.  นายสิริชัย        ต๊ะกุล         ประธานกรรมการ

๒.  นายวิวัฒน์       เวียนรอบ     รองประธานกรรมการ

๓.  นายบุญส่ง       เขียวใจ        ที่ปรึกษา

๔.  นายประยูร      สมฤทธิ์        กรรมการ

๖.  นายอภิวัฒน์     สักคำ          กรรมการ

๗.  นายศราวุฒิ      ศรีสักแก้ว     กรรมการ

๘.  นางสาวมยุรา    กิตติ            กรรมการ

๙.  นางเกวลิน       กันทะเนตร    กรรมการ

๑๐.  นางสาวปิยะดา  สุธรรมมา      กรรมการ

๑๑.  นางมยุลี          สุ่มนาค         กรรมการ

๑๒.  นางรวงทอง      พะนะลาภ     กรรมการ

๑๓.  นางจิติรัตน์       โนจักร         กรรมการ

๑๔.  นางเย็น           หน่อคำหล้า   กรรมการและเลขาฯ

๑๕.  นางสาวจันทร์เพ็ญ  ถิ่นจันทร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ